REGULAMIN III Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej
Nowy Dwór Mazowiecki 2023

I ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU

III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej (w skrócie MFPL) jest kontynuacją Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej, który powstał w roku 2017, którego pomysłodawcą jest Wojciech Bardowski. Nawiązuje do niezapomnianej roli jaką odegrały Legiony Polskie w dziejach naszego narodu oraz do pieśni śpiewanych w tamtym czasie przez żołnierzy.

Cele  Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji legionowej oraz historii Polski wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Pogłębianie więzi Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.
 3. Propagowanie wartości i postaw patriotycznych.
 4. Prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów z różnych krajów.
 5. Rozwijanie pasji wokalnych inspirowanych historią i sztuką.
 6. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń wokalnych.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Głównymi Finału Konkursu III MFPL są: Impresariat Artystyczny Wojciech Bardowski Impresariat Artystyczny Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest konkursem wyłącznie dla solistów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 rok życia.
 2. Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie formularza konkursowego. stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli uczestnik Konkursu nie ukończył 18 lat do zgłoszenia dołączyć należy pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie, przeniesienie praw autorskich oraz upublicznienie wizerunku. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zgłoszeń wysyłanych bezpośrednio do Organizatorów III MFPL należy również dołączyć swoje nagrania muzyczne 2 utworów konkursowych wraz z podkładami muzycznymi w formacie WAVE lub dobrej jakości mp3 (do Eliminacji Rejonowych wystarczy załączyć podkłady muzyczne). W przypadku ich braku, Uczestnik może wykonywać utwory a cappella lub z jednym akompaniatorem.
 5. Lista utworów konkursowych znajduje się na stronie festiwalu: mfpl.eu w zakładce ,,Śpiewnik”. Utwór ,,Marsz Pierwszej Brygady’’,  jest utworem obowiązkowym niekonkursowym.
 6. Zgłoszenia do Konkursu należy wysyłać:
  - do organizatorów Eliminacji Rejonowych (lista miast, w których odbędą się eliminacje znajduje się na stronie www.mfpl.eu w zakładce „Eliminacje”), którzy przeprowadzą rejonowe przesłuchania konkursowe. Z każdych eliminacji zostanie wyłonionych przez Jury do konkursu finałowego 3 laureatów;
  - bezpośrednio do organizatorów III MFPL - ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych do konkursu finałowego 6 laureatów.
 7. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:
  a) eliminacje ogólnopolskie i międzynarodowe - do 15.08.2023 r. na adres: biuro@mfpl.eu ,
  b) eliminacje rejonowe - zgodnie z Regulaminem Eliminacji Rejonowych (dostępnym na stronie Organizatora Eliminacji Rejonowych) oraz na stronie: www.mfpl.eu .

Zgłoszenia przesłane w innej formie niż określono w punkcie 8 nie zostaną uwzględnione.

 1. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie finałowym Organizator zawiadamia Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Zdobywca Grand Prix Festiwalu (I miejsce) nie może brać ponownie udziału w konkursie.
 3. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez niego w każdej chwili.

  IV ORGANIZACJA KONKURSU
 1. Udział w Konkursie jest dla Uczestników bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem i zakwaterowaniem Uczestników.
 3. Organizator Eliminacji Rejonowych oraz konkursu finałowego zapewnia nagłośnienie, niezbędny sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych.
 4. Jury, ocena wykonań utworów w ramach konkursu:
 • W skład Jury wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 • Jury wybiera spośród swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
 • Końcowe obrady Jury toczyć się będą przy drzwiach zamkniętych.
 • Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Ocenie podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.

  5. Nagrody i wyróżnienia:
 1. Nagrodami w Konkursie Finałowym są:
  I miejsce 10 000 PLN i statuetka Grand Prix, II miejsce 5000 PLN, III miejsce 3000 PLN oraz nagrody specjalne.
 2. Nagrodami w eliminacjach rejonowych są: I miejsce 1500 PLN, II miejsce 1000 PLN, III miejsce 800 PLN.
 3. Jury w Konkursie Finałowym oraz Eliminacjach Rejonowych ma również prawo przyznania wyróżnień w formie dyplomów.
 4. Nagrody finansowe zostaną wypłacone po potrąceniu należnego podatku zgodnie z prawem w terminie 30 dni od daty Finału Konkursu.
 5. Laureaci Konkursu Finałowego zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w próbach oraz Koncercie Galowym. Uczestnicy biorący udział w Koncercie Galowym wykonują jeden lub dwa z prezentowanych w Konkursie utworów lub inne, po uprzednim uzgodnieniu repertuaru.

V PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się:
- Eliminacje Rejonowe - w miejscu i czasie podanym przez Organizatora Eliminacji w Regulaminie Eliminacji Rejonowych;
- Przesłuchania Finałowe - III MFPL - 10 września 2023 r. - Nowy Dwór Mazowiecki;
- Koncert Galowy Laureatów - III MFPL - 10 września 2023 r. - Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek przygotować dwa utwory konkursowe, przy czym podczas Konkursu przewiduje się prezentację jednego wybranego przez Uczestnika utworu (o wykonanie drugiego przygotowanego utworu Uczestnik może zostać poproszony przez Jury).
3. Uczestnik konkursu prezentuje wybrane utwory z własnym podkładem muzycznym, akompaniuje sobie sam, bądź występuje z jednym akompaniatorem (np. pianistą, gitarzystą, akordeonistą).

VI PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas Konkursu na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje do wiadomości warunki Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na stronie: mfpl.eu oraz w wybranych mediach III MFPL.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany miejsca Finału Festiwalu bez podania przyczyny.