REGULAMIN I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej

 I. ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU

I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej 2021 (w skrócie MFPL) jest kontynuacją Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej, który powstał w roku 2017 z inicjatywy Wojciecha Bardowskiego. Nawiązuje do niezapomnianej roli jaką odegrały Legiony Polskie w dziejach naszego narodu oraz do pieśni śpiewanych w tamtym czasie przez żołnierzy.

Cele  Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji legionowej oraz historii Polski wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Pogłębianie więzi Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.
 3. Propagowanie wartości i postaw patriotycznych.
 4. Prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów z różnych krajów.
 5. Rozwijanie pasji wokalnych inspirowanych historią i sztuką.
 6. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń wokalnych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorami Głównymi Finału Konkursu I MFPL są: Fundacja Kultura z Pasją Wojciech Bardowski, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej Zofia Paczóska oraz Powiat Przeworski.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest konkursem wyłącznie dla solistów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
 2. Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie formularza konkursowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli uczestnik Konkursu nie ukończył 18 lat do zgłoszenia dołączyć należy pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie, przeniesienie praw autorskich oraz upublicznienie wizerunku Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do zgłoszeń wysyłanych bezpośrednio do Organizatorów MFPL należy również dołączyć swoje nagrania muzyczne 2 utworów konkursowych wraz z podkładami muzycznymi w formacie WAVE (do Eliminacji Rejonowych wystarczy załączyć podkłady muzyczne). W przypadku ich braku, Uczestnik może wykonywać utwory a cappella lub z jednym akompaniatorem.
 5. Lista utworów konkursowych znajduje się na stronie festiwalu: mfpl.eu w zakładce Śpiewnik festiwalowy, za wyjątkiem utworu ,,Marsz Pierwszej Brygady’’, który jest utworem obowiązkowym niekonkursowym.
 6. Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać:
  • do organizatorów Eliminacji Rejonowych, którzy przeprowadzą rejonowe przesłuchania konkursowe. Z każdych eliminacji zostanie wybranych do konkursu finałowego 3 laureatów;
  • bezpośrednio do organizatorów MFPL – ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych do konkursu finałowego 5 laureatów.
 7. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 8. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:
  • eliminacje ogólnopolskie i międzynarodowe Uczestników zamieszkujących rejony spoza listy eliminacji rejonowych – do 20.08.2021 r. na adres: mfpl.eu@gmail.com Spośród nadesłanych zgłoszeń jury po przesłuchaniu nadesłanych nagrań zakwalifikuje 5 Uczestników, którzy wezmą udział w przesłuchaniach konkursowych – finałowych w Przeworsku dnia 18 września 2021 roku. Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych zostanie opublikowana na stronie www.mfpl.eu do dnia 31.08.2021r. Dokumenty znajdują się na stronie www.mfpl.eu w zakładce Dokumenty.
  • eliminacje rejonowe – zgodnie z Regulaminem Eliminacji Rejonowych (dostępnym na stronie Organizatora Eliminacji Rejonowych) oraz na stronie: www.mfpl.eu.
   Zgłoszenia przesłane w innej formie niż określono w punkcie 8 nie zostaną uwzględnione.
 1. O zakwalifikowaniu do udziału w Eliminacjach Rejonowych i konkursie finałowym Organizator zawiadamia Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w formularzu konkursowym.
 2. Zdobywca Grand Prix Festiwalu (I miejsce) nie może brać udziału w eliminacjach do konkursu przez kolejne dwa lata.
 3. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez niego w każdej chwili.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

 1. Udział w Konkursie jest dla Uczestników bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem i zakwaterowaniem Uczestników.
 3. Organizator Eliminacji Rejonowych oraz konkursu finałowego zapewnia nagłośnienie, niezbędny sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych
 4. Jury, ocena wykonań utworów w ramach konkursu:
 • W skład Jury wchodzi 5 osób wskazanych przez Organizatora.
 • Jury wybiera spośród swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
 • Końcowe obrady Jury toczyć się będą przy drzwiach zamkniętych.
 • Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Ocenie podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.
 1. Nagrody i wyróżnienia:
 • Nagrodami w Konkursie Finałowym są: I miejsce 10 000 PLN i statuetka Grand Prix, II miejsce 5000 PLN, III miejsce 3000 PLN oraz 3 wyróżnienia po 1000 PLN.
 • Nagrodami w eliminacjach rejonowych są: I miejsce 500 PLN, II miejsce 300 PLN, III miejsce 200 PLN.
 • Jury w Konkursie Finałowym oraz Eliminacjach Rejonowych ma również prawo przyznania wyróżnień w formie dyplomów.
 • Nagrody finansowe zostaną wypłacone po potrąceniu należnego podatku zgodnie z prawem w terminie 30 dni od daty Konkursu.
 • Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w Koncercie Galowym zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w próbach oraz Koncercie Galowym. Uczestnicy biorący udział w Koncercie Galowym wykonują jeden lub dwa z prezentowanych w Konkursie utworów, po uprzednim uzgodnieniu repertuaru Koncertu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.

V. PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się:
  • Eliminacje Rejonowe – w miejscu i czasie podanym przez Organizatora Eliminacji w Regulaminie Eliminacji Rejonowych;
  • Przesłuchania Finałowe – I MFPL – 18 września 2021 r. Przeworsk;
  • Koncert Galowy Laureatów – I MFPL – 19 września 2021 r. Przeworsk.
 2. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek przygotować dwa utwory konkursowe, przy czym podczas Konkursu przewiduje się prezentację jednego wybranego przez Uczestnika utworu (o wykonanie drugiego przygotowanego utworu Uczestnik może zostać poproszony przez Jury).
 3. Uczestnik prezentuje wybrane utwory z własnym podkładem muzycznym, akompaniuje sobie sam, bądź występuje z jednym akompaniatorem (np. pianistą, gitarzystą, akordeonistą).

VI. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas Konkursu na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje do wiadomości warunki Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na stronie: mfpl.eu oraz
  w wybranych mediach I MFPL.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Festiwalu bez podania przyczyny.